top of page

Program Buďte Zodpovední

Vedecké a technologické združenie pre berýlium (Beryllium Science and Technology Association, BeST) vás víta vo svojom programe „Buďte zodpovední“ pre dohľad nad výrobkami z berýlia. Táto webová stránka poskytuje úvod k bežným využitiam berýlia spolu s informáciami a pokynmi na zlepšenie bezpečnosti pracovníkov pri výrobe a spracovaní materiálov obsahujúcich berýlium.  BeST zastupuje hlavných dovozcov berýlia do EÚ. Podrobnú verziu programu Buďte zodpovední nájdete v angličtine na www.berylliumsafety.eu.

KONTAKTUJTE NÁS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Brusel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

ČO JE

BERÝLIUM?

Berýlium je v prírode sa vyskytujúci prvok, ktorý sa extrahuje z minerálov ako kovové berýlium. Čisté kovové berýlium má neobvykle vysoký bod tavenia a ide o najľahší zo všetkých pevných, chemicky stabilných prvkov. Berýlium je o tretinu ľahšie ako hliník, má však o šesťkrát vyššiu špecifickú tuhosť ako oceľ.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
What is the most common use

AKÉ JE NAJČASTEJŠIE VYUŽITIE BERÝLIA?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Berýlium sa najviac používa ako kovová zliatina medi a berýlia (CuBe) obsahujúca 2 % alebo menej berýlia. K častým formám zliatiny CuBe spracúvaným pri výrobe patria tyčové, lištové, rúrové, plátové a pruhové tvary. Zliatiny obsahujúce berýlium sa používajú v elektrických a elektronických zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, pri energetickom výskume, v podmorských konštrukciách, plastových formách, tlakových spínačoch, letectve, kozmonautike, komunikáciách, automobilovom odvetví a pri výrobe ťažkých zariadení, kde sú rozhodujúce spoľahlivosť a dlhá životnosť.

Potential Health Effects
image005.png

POTENCIÁLNE ZDRAVOTNÉ ÚČINKY PRI VYSTAVENÍ BERÝLIU

Spracovanie materiálov obsahujúcich berýlium môže predstavovať zdravotné riziko, ak sa nedodržujú bezpečné postupy, hlavne pri procesoch, pri ktorých sa vytvára prach. Vdýchnutie berýlia prenášaného vzduchom môže u senzibilizovaných osôb spôsobiť vážne ochorenie pľúc, ktoré môže byť smrteľné.

​Výrobcovia a distribútori výrobkov obsahujúcich berýlium pripravujú karty bezpečnostných údajov (KBÚ), karty informácií o výrobku (KIV) alebo karty bezpečnostných informácií (KBI), ktoré poskytujú dodatočné zdravotné, bezpečnostné a environmentálne pokyny, ktoré je potrebné si prečítať a pochopiť pred prácou s materiálmi obsahujúcimi berýlium.

BWPM

OCHRANA PRACOVNÍKOV S BERÝLIOM

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Prevádzky, pri ktorých sa vytvára berýliový prach alebo dym prenášaný vzduchom, musia mať expozičné kontrolné prvky, ako je napríklad miestne odsávacie vetranie. Expozície pracovníkov pri limite expozície na pracovisku (LEP) nie sú viditeľné a na porovnanie s platnými LEP musí odobrať vzorky vzduchu priemyselný hygienik alebo iný kvalifikovaný odborník na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Ťažiskom programu BeST Buďte zodpovední je model ochrany pracovníkov s berýliom (Beryllium Worker Protection Model, BWPM), ktorý je založený na ôsmich prvkoch, ktoré majú používať manažment aj pracovníci.

Berýlium

                           

                     Zabráňte jeho vniknutiu do pľúc            Udržujte pracovné oblasti čisté

                           

                           

                     Chráňte pred ním pokožku                    Chráňte pred ním oblečenie

                         

                           

                      Udržujte ho v zdroji                                Udržujte ho v pracovnej oblasti

                         

                           

                      Udržujte ho v závode                             Udržujte pracovníkov

                                                                                       pripravených

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Rozumie sa, že tento model nie je univerzálny a že koncoví používatelia môžu potrebovať na svojom pracovisku celý tento model alebo iba jeho časť. Úspech tohto modelu vychádza z toho, že výnimočné výsledky v oblasti bezpečnosti berýlia je možné dosiahnuť kombináciou osvojenia si bezpečnosti prevádzkovým manažérom, disciplinovaného použitia modelu ochrany pracovníkov s berýliom a aktívneho zapojenia pracovníkov.

Controlling Workplace Exposures

RIADENIE

EXPOZÍCIÍ NA PRACOVISKU

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

BWPM poskytuje užitočné pokyny a informácie prevádzkovým manažérom zariadení s pracovníkmi, ktorí manipulujú s materiálmi obsahujúcimi berýlium spôsobmi, pri ktorých sa vytvárajú častice prenášané vzduchom. Model vyzýva na používanie technických a pracovných praktických kontrolných prvkov vrátane osobných ochranných prostriedkov s cieľom kontrolovať potenciálnu expozíciu pracovníkov. Kontroly expozície na obmedzenie emisií a rozptylu prachu sú potrebné na udržiavanie čistých pracovných oblastí berýlia a na udržiavanie častíc berýlia mimo pľúc, pokožky, oblečenia, v pracovnom procese, pracovnej oblasti a v závode, a musia byť primerane vyhodnotené a implementované. Pracovníci musia byť vyškolení v oblasti bezpečných pracovných postupov.​

Primárnym prostriedkom znižovania expozície sú technické kontrolné prvky a udržiavanie viditeľne čistého pracoviska. Izolácia procesu miestneho odsávacieho vetrania a mokré spracovanie sú často účinným prostriedkom riadenia tvorby častíc vo vzduchu. Môžu byť potrebné osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú respirátor, rukavice, ochranný odev a pokrývky obuvi.

Na webovej stránke www.berylliumsafety.eu, poskytuje združenie BeST nástroj Sources of Exposure (Zdroje expozície), ktorý charakterizuje potenciál rizík podľa typu činnosti a poskytuje pokyny týkajúce sa konkrétnych prevádzkových problémov. Nástroj obsahuje aj pomôcky na školenie pracovníkov.

Medical Surveillance of Workers
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

LEKÁRSKY DOHL'AD NAD PRACOVNÍKMI​

Zamestnávatelia by mali dodržiavať požiadavky stanovené príslušnými členskými štátmi týkajúce sa dohľadu nad ochranou zdravia pri práci. BeST však odporúča, aby bol každý pracovník, ktorý vykazuje príznaky alebo symptómy vystavenia sa berýliu, vyšetrený lekárom s odbornými znalosťami o chronických pľúcnych chorobách. K príznakom patria dýchavičnosť, nevysvetliteľný kašeľ, únava, strata hmotnosti, horúčka a nočné potenie. Európske krajiny ustanovili koordinačné orgány pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorými sú zvyčajne príslušné národné orgány. Zoznam národných koordinačných orgánov je k dispozícii na našej anglickej stránke.

Uses, Benefits and Critical Applications

VYUŽITIA,

VÝHODY A KRITICKÉ APLIKÁCIE BERÝLIA

strip after pressed-1.jpg

Vďaka svojej bezkonkurenčnej kombinácii vlastností sa berýlium a materiály obsahujúce berýlium stali dôležitými materiálmi pre širokú škálu komerčných a vládnych možností využitia. Tieto materiály prinášajú spoločnosti bezkonkurenčné výhody a predstavujú preferované materiály v kritických aplikáciách, kde zlyhanie nepripadá do úvahy. Berýlium je pre EÚ kritickou surovinou (Critical Raw Material, CRM) a je zaradené na zoznam CRM EÚ od jeho prvého zverejnenia v roku 2011.

bottom of page